Current Entries:

Select from list boxes to filter by category, then click OK.OR Select a
DivisionAgeSkillStyleCompetitor
Scheduled times shown are tentative and subject to change.

 
 Sunday, December 1, 2019 - Start Time: 10:00 AM
 
 10:00 AM [Heat 1] Teacher/Student Under 8 Pre-Bronze Latin (SJ)
 Yevgeniy Lerner & Isabelle Coulanges of NY
 Daniel Serebrenik & Sofiya Stratiy of
 Allen Glaizer & Rachel Zemels of New York
 Elizabeth Pozniazkova & Alice Trypadush of
 Klinta Smite & Briel Nepo
 Lev Libkind & Eva Mesh of PA
 10:03 AM [Heat 2] Teacher/Student Under 8 Pre-Bronze Latin (CR)
 Arthur Manouilovitch & Michelle Mastey of
 Yevgeniy Lerner & Isabelle Coulanges of NY
 Daniel Serebrenik & Sofiya Stratiy of
 Allen Glaizer & Rachel Zemels of New York
 Elizabeth Pozniazkova & Alice Trypadush of
 Klinta Smite & Briel Nepo
 Lev Libkind & Eva Mesh of PA
 Samuil Gamorin & Eliana Krol of
 10:06 AM [Heat 3] Teacher/Student Under 8 Newcomer Latin (SJ)
 Yevgeniy Lerner & Isabelle Coulanges of NY
 Daniel Serebrenik & Sofiya Stratiy of
 Lev Libkind & Eva Mesh of PA
 10:10 AM [Heat 4] Teacher/Student Gent Pre-Teen Ia Newcomer Latin (CR)
 Elizabeth Pozniazkova & Daniel Savitsky of
 10:10 AM [Heat 4] Teacher/Student Under 8 Newcomer Latin (CR)
 Arthur Manouilovitch & Michelle Mastey of
 Yevgeniy Lerner & Isabelle Coulanges of NY
 Daniel Serebrenik & Sofiya Stratiy of
 Lev Libkind & Eva Mesh of PA
 Samuil Gamorin & Eliana Krol of
 10:13 AM [Heat 5] Teacher/Student Pre-Teen Ia Pre-Bronze Latin (SCRJ)
 Yevgeniy Lerner & Kristina Dubodel of NY
 Yanni Glukhovskiy & Kristine Staniuk of NY
 Klinta Smite & Briel Nepo
 10:13 AM [Heat 5] Teacher/Student Pre-Teen I Silver Latin (SCRJ)
 Sasha Zhukov & Mika Ribinik of PA
 10:13 AM [Heat 5] Teacher/Student Gent Pre-Teen II Newcomer Latin (CR)
 Elizabeth Pozniazkova & Daniel Savitsky of
 12:00 AM [Heat 5] Teacher/Student Under 8 Newcomer (1) Latin (L)
 Lev Libkind & Victoria Gapeyeva of PA
 10:20 AM [Heat 6] Teacher/Student Pre-Teen Ia Bronze Latin (SCRJ)
 Yanni Glukhovskiy & Kristine Staniuk of NY
 Emil Martirosyan & Francis Hrpcha
 Kirill Budagovskiy & Victoria Brantsevich
 10:26 AM [Heat 7] Teacher/Student Pre-Teen Ia Newcomer Latin (SCRJ)
 Yevgeniy Lerner & Kristina Dubodel of NY
 Lev Libkind & Victoria Gapeyeva of PA
 Dima Romanenko & Feifei Wang of NJ
 10:33 AM [Heat 8] Teacher/Student Under 8 Bronze Latin (SCRJ)
 Allen Glaizer & Rachel Zemels of New York
 Elizabeth Pozniazkova & Alice Trypadush of
 Emil Martirosyan & Lea Soyfer
 Lev Libkind & Eva Mesh of PA
 Daniel Tikhomirov & Emily Gulyak of
 10:33 AM [Heat 8] Solo Ladies Pre-Teen I Pre-Bronze Latin (SCRJ)
 Alice Yankelevich & Solo
 10:40 AM [Heat 9] Teacher/Student Pre-Teen I Newcomer Latin (SCRJ)
 Hanna Sverdlov & Ava Goldstein of
 10:40 AM [Heat 9] Solo Ladies Pre-Teen I Bronze Latin (SCRJ)
 Alice Yankelevich & Solo
 10:40 AM [Heat 9] Teacher/Student Junior I Newcomer Latin (SCRJ)
 Igor Golovach & Lauren Cook of NJ
 10:40 AM [Heat 9] Teacher/Student Pre-Teen I Bronze Latin (SCRJ)
 Yevgeniy Lerner & Alice Bikhman of NY
 10:46 AM [Heat 10] Teacher/Student Under 8 Silver Latin (SCRJ)
 Anthony Mancuso & Eva Zaydman
 Daniel Tikhomirov & Emily Gulyak of
 10:46 AM [Heat 10] Teacher/Student Gent Pre-Teen Ia Bronze Latin (SCRJ)
 Elizabeth Pozniazkova & Noam Fainstein of
 10:46 AM [Heat 10] Teacher/Student Pre-Teen II Bronze Latin (SCRJ)
 Yevgeniy Lerner & Valarie Zabrodina of NY
 10:46 AM [Heat 10] Teacher/Student Junior I Bronze Latin (SCRJ)
 Igor Golovach & Lauren Cook of NJ
 10:53 AM [Heat 11] Teacher/Student Pre-Teen I Pre-Bronze Latin (SCRJ)
 Yevgeniy Lerner & Alice Bikhman of NY
 Hanna Sverdlov & Ava Goldstein of
 Dima Romanenko & Feifei Wang of NJ
 11:00 AM [Heat 12] Teacher/Student Pre-Teen II Pre-Bronze Latin (SCRJ)
 Yevgeniy Lerner & Valarie Zabrodina of NY
 11:00 AM [Heat 12] Teacher/Student Pre-Teen II Gold Latin (SCRJ)
 Yuriy Nagay & Christina Shumko of New York
 Kristers Smits & Isabella Beylis
 11:00 AM [Heat 12] Teacher/Student Junior I Pre-Bronze Latin (SCRJ)
 Igor Golovach & Lauren Cook of NJ
 11:06 AM [Heat 13] Teacher/Student Pre-Teen Ia Silver Latin (SCRJ)
 Anthony Mancuso & Eva Zaydman
 11:06 AM [Heat 13] Teacher/Student Junior I Open Latin (SCRJ)
 Kristers Smits & Ariel Strochkova
 11:06 AM [Heat 13] Teacher/Student Junior I Silver Latin (SCRJ)
 Igor Golovach & Lauren Cook of NJ
 11:06 AM [Heat 13] Teacher/Student Gent Pre-Teen Ia Silver Latin (SCRJ)
 Elizabeth Pozniazkova & Noam Fainstein of
 11:13 AM [Heat 14] Teacher/Student Gent Pre-Teen II Gold Latin (SCRJ)
 maxim Chernin & Jacklyn Mogilevskiy of NY
 11:13 AM [Heat 14] Teacher/Student Junior I Gold Latin (SCRJ)
 Yuriy Nagay & Christina Shumko of New York
 Kristers Smits & Ariel Strochkova
 11:20 AM [Heat 15] Teacher/Student Youth Open Latin (SCRJ)
 Igor Golovach & Stephanie Micken of NJ
 gregory rybakov & Anna Vakhnovetsky of
 Lev Libkind & Stephanie Klebanov of PA
 11:26 AM [Heat 16] Teacher/Student Youth Gold Intl. Paso Doble (P)
 Igor Golovach & Stephanie Micken of NJ
 11:26 AM [Heat 16] Teacher/Student Pre-Teen II Gold Intl. Paso Doble (P)
 Yuriy Nagay & Christina Shumko of New York
 11:28 AM [Heat 17] Teacher/Student Youth Gold Latin (SCRJ)
 Igor Golovach & Stephanie Micken of NJ
 Lev Libkind & Stephanie Klebanov of PA
 11:28 AM [Heat 17] Teacher/Student Pre-Teen II Open Latin (SCRJ)
 Kristers Smits & Isabella Beylis
 11:35 AM [Heat 18] Teacher/Student Youth Open Intl. Paso Doble (P)
 Igor Golovach & Stephanie Micken of NJ
 gregory rybakov & Anna Vakhnovetsky of
 11:35 AM [Heat 18] Teacher/Student Junior I Gold Intl. Paso Doble (P)
 Yuriy Nagay & Christina Shumko of New York
 11:52 AM [Heat 19] Teacher/Student Under 8 Newcomer Standard (WQ)
 Arthur Manouilovitch & Michelle Mastey of
 Samuil Gamorin & Eliana Krol of
 11:52 AM [Heat 19] Teacher/Student Gent Pre-Teen II Newcomer Standard (WQ)
 Elizabeth Pozniazkova & Daniel Savitsky of
 11:55 AM [Heat 20] Teacher/Student Pre-Teen II Silver Intl. Foxtrot (F)
 Yuriy Nagay & Christina Shumko of New York
 11:55 AM [Heat 20] Teacher/Student Under 8 Silver Intl. Foxtrot (F)
 Daniel Tikhomirov & Emily Gulyak of
 11:57 AM [Heat 21] Teacher/Student Under 8 Pre-Bronze Standard (WQ)
 Arthur Manouilovitch & Michelle Mastey of
 Elizabeth Pozniazkova & Alice Trypadush of
 Samuil Gamorin & Eliana Krol of
 12:00 PM [Heat 22] Teacher/Student Junior II Open Standard (WQT)
 Mitchell Hayutt & Milana Fridman of
 12:00 PM [Heat 22] Teacher/Student Pre-Teen II Open Standard (WQT)
 Kristers Smits & Isabella Beylis
 12:00 PM [Heat 22] Teacher/Student Pre-Teen II Silver Standard (WQT)
 Yuriy Nagay & Christina Shumko of New York
 12:00 PM [Heat 22] Teacher/Student Under 8 Silver Standard (WQT)
 Daniel Tikhomirov & Emily Gulyak of
 12:00 PM [Heat 22] Teacher/Student Gent Pre-Teen Ia Bronze Standard (WQ)
 Elizabeth Pozniazkova & Noam Fainstein of
 12:05 PM [Heat 23] Teacher/Student Junior II Open Standard (F)
 Mitchell Hayutt & Milana Fridman of
 12:05 PM [Heat 23] Teacher/Student Pre-Teen II Gold Standard (F)
 Yuriy Nagay & Nicolette Galperin of
 12:05 PM [Heat 23] Teacher/Student Under 8 Bronze Standard (F)
 Daniel Tikhomirov & Emily Gulyak of
 12:07 PM [Heat 24] Teacher/Student Junior I Silver Standard (WTFQ)
 Yuriy Nagay & Nicolette Galperin of
 Mitchell Hayutt & Rachel Kurilova of
 12:07 PM [Heat 24] Teacher/Student Gent Pre-Teen Ia Newcomer Standard (WQ)
 Elizabeth Pozniazkova & Daniel Savitsky of
 12:13 PM [Heat 25] Teacher/Student Junior II Silver Standard (WTFQ)
 Yuriy Nagay & Briana Bobrov of
 Mitchell Hayutt & Rachel Kurilova of
 12:13 PM [Heat 25] Teacher/Student Under 8 Bronze Standard (WQ)
 Elizabeth Pozniazkova & Alice Trypadush of
 Daniel Tikhomirov & Emily Gulyak of
 12:20 PM [Heat 26] Teacher/Student Junior II Gold Standard (WTFQ)
 Yuriy Nagay & Briana Bobrov of
 Mitchell Hayutt & Milana Fridman of
 12:27 PM [Heat 27] Teacher/Student Junior I Gold Intl. V. Waltz (V)
 Mitchell Hayutt & Eva Blyakherov of
 12:27 PM [Heat 27] Teacher/Student Junior II Gold Intl. V. Waltz (V)
 Daniel Tikhomirov & Milana Fridman of
 12:29 PM [Heat 28] Teacher/Student Pre-Teen II Gold Standard (WQT)
 Yuriy Nagay & Nicolette Galperin of
 Kristers Smits & Isabella Beylis
 12:29 PM [Heat 28] Teacher/Student Gent Pre-Teen Ia Silver Standard (WQ)
 Elizabeth Pozniazkova & Noam Fainstein of
 12:34 PM [Heat 29] Teacher/Student Junior I Gold Standard (WTFQ)
 Yuriy Nagay & Christina Shumko of New York
 Mitchell Hayutt & Eva Blyakherov of
 12:40 PM [Heat 30] Teacher/Student Junior I Open Standard (WTVFQ)
 Kristers Smits & Ariel Strochkova
 Mitchell Hayutt & Eva Blyakherov of
 12:40 PM [Heat 30] Teacher/Student Junior II Open Intl. V. Waltz (V)
 Daniel Tikhomirov & Milana Fridman of
 1:39 PM [Heat 31] Amateur Pre-Teen Ia Pre-Bronze Intl. Tango (T)
 Noam Fainstein & Alisa Kruglyansky of NY
 1:39 PM [Heat 31] Amateur Pre-Teen Ia Silver Intl. Tango (T)
 Daniel Reunov & Marielle Shvaitser of Ontario
 1:40 PM [Heat 32] Amateur Pre-Teen Ia Silver Standard (WFQ)
 Daniel Reunov & Marielle Shvaitser of Ontario
 1:40 PM [Heat 32] Amateur Junior I Silver Standard (WFQ)
 Daniel Loziner & RACHEL Rudshteyn of NY
 Samuil Gamorin & Marianne Ayzikovich of
 1:40 PM [Heat 32] Amateur Junior II Bronze Intl. Foxtrot (F)
 Nikita Chekhovskoy & Margaret Medleva of Ontario
 1:45 PM [Heat 33] Amateur Pre-Teen Ia Bronze Standard (WQ)
 Noam Fainstein & Alisa Kruglyansky of NY
 1:45 PM [Heat 33] Amateur Under 8 Newcomer Standard (WQ)
 Matthew Shulman & Zoe Felder of NY
 Lenny Sanderov & Emiliana Romanchenko of NY
 1:49 PM [Heat 34] Amateur Junior II Bronze Standard (T)
 Nikita Chekhovskoy & Margaret Medleva of Ontario
 1:49 PM [Heat 34] Amateur Pre-Teen Ia Bronze Intl. Tango (T)
 Noam Fainstein & Alisa Kruglyansky of NY
 1:50 PM [Heat 35] Amateur Junior I Gold Standard (WTFQ)
 Samuil Gamorin & Marianne Ayzikovich of
 1:50 PM [Heat 35] Amateur Pre-Teen II Gold Standard (WTFQ)
 Tom Yankelevich & Victoria Folmer of
 Matthew Liam Kotlyar & Chanelle Kim of NY
 1:57 PM [Heat 36] Amateur Pre-Teen Ia Pre-Bronze Standard (WQ)
 Noam Fainstein & Alisa Kruglyansky of NY
 1:57 PM [Heat 36] Amateur Junior II Bronze Standard (WQ)
 Nikita Chekhovskoy & Margaret Medleva of Ontario
 1:57 PM [Heat 36] Amateur Under 8 Pre-Bronze Standard (WQ)
 Matthew Shulman & Zoe Felder of NY
 Lenny Sanderov & Emiliana Romanchenko of NY
 2:00 PM [Heat 37] Amateur Youth Novice Standard (WFQ)
 Gregory Roitbourd & Irene Kobiler of
 2:00 PM [Heat 37] Amateur Junior II Silver Standard (WFQ)
 Daniel Loziner & RACHEL Rudshteyn of NY
 2:00 PM [Heat 37] Amateur Junior II Novice Standard (WFQ)
 Arthur Manouilovitch & Anna Gladkov of
 2:05 PM [Heat 38] Amateur Junior II Novice Standard (TV)
 Arthur Manouilovitch & Anna Gladkov of
 2:05 PM [Heat 38] Amateur Youth Novice Standard (TV)
 Gregory Roitbourd & Irene Kobiler of
 2:09 PM [Heat 39] Amateur Pre-Teen II Gold Intl. V. Waltz (V)
 Tom Yankelevich & Victoria Folmer of
 Matthew Liam Kotlyar & Chanelle Kim of NY
 2:09 PM [Heat 39] Amateur Junior I Gold Intl. V. Waltz (V)
 Samuil Gamorin & Marianne Ayzikovich of
 2:11 PM [Heat 40] Amateur Junior II Pre-Champ Standard (WTFQ)
 Arthur Manouilovitch & Anna Gladkov of
 2:11 PM [Heat 40] Amateur Youth Pre-Champ Standard (WTFQ)
 Bryan Rudshteyn & Liza Tsidulko of New York
 Gregory Roitbourd & Irene Kobiler of
 2:11 PM [Heat 40] Amateur Collegiate Silver Standard (WTFQ)
 Theodore Sauyet & Meghan DeChello of New York
 2:11 PM [Heat 40] Amateur Collegiate Bronze Standard (WTQ)
 Henry Crain & Winnie Chen of NY
 2:17 PM [Heat 41] Amateur Junior II Pre-Champ Intl. V. Waltz (V)
 Arthur Manouilovitch & Anna Gladkov of
 2:17 PM [Heat 41] Amateur Youth Pre-Champ Intl. V. Waltz (V)
 Bryan Rudshteyn & Liza Tsidulko of New York
 Gregory Roitbourd & Irene Kobiler of
 2:17 PM [Heat 41] Amateur Junior I Silver Intl. V. Waltz (V)
 Samuil Gamorin & Marianne Ayzikovich of
 2:44 PM [Heat 45] Amateur Senior II Championship Latin (SCRPJ)
 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan of WA
 Khuong Pham & Arlene Yu of NJ
 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan of NY
 2:57 PM [Heat 46] Amateur Youth Championship Latin (SCRPJ)
 Bryan Rudshteyn & Liza Tsidulko of New York
 Yanni Glukhovskiy & Julia Seleznyov of
 Leon Shvaitser & Alissa Guissine of Ontario
 Dima Romanenko & Abigail Pukin of NJ
 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniazkova of
 3:12 PM [Heat 48] Amateur Junior II Championship Latin (SCRPJ)
 Sasha Zhukov & Sasha Tsishchanka of PA
 3:12 PM [Heat 48] Amateur Senior III Championship Latin (SCRPJ)
 Khuong Pham & Arlene Yu of NJ
 3:12 PM [Heat 48] Amateur Senior I Championship Latin (SCRPJ)
 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan of NY
 3:20 PM [Heat 49] Amateur Adult Championship Latin (SCRPJ)
 Igor Golovach & Michelle-Angela Blank of NJ
 Leon Shvaitser & Alissa Guissine of Ontario
 Mathew Kheyfets & Sima Sadykhov of New York
 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniazkova of
 2:29 PM [Heat 42] Amateur Junior II Pre-Champ Latin (SCRJ)
 Arthur Manouilovitch & Anna Gladkov of
 Adrian ROYTBERG & Nicole Baranovsky of New Jersey
 2:29 PM [Heat 42] Amateur Collegiate Gold Latin (SCRJ)
 Avi Shinnar & Aura Shoval of
 2:29 PM [Heat 42] Amateur Collegiate Bronze Latin (CRJ)
 Henry Crain & Winnie Chen of NY
 2:36 PM [Heat 43] Amateur Junior I Pre-Champ Latin (SCRJ)
 Adrian ROYTBERG & Nicole Baranovsky of New Jersey
 2:36 PM [Heat 43] Amateur Youth Pre-Champ Latin (SCRJ)
 Bryan Rudshteyn & Liza Tsidulko of New York
 Gregory Roitbourd & Irene Kobiler of
 Dima Romanenko & Abigail Pukin of NJ
 Sasha Zhukov & Sasha Tsishchanka of PA
 2:42 PM [Heat 44] Amateur Youth Pre-Champ Intl. Paso Doble (P)
 Bryan Rudshteyn & Liza Tsidulko of New York
 Dima Romanenko & Abigail Pukin of NJ
 Sasha Zhukov & Sasha Tsishchanka of PA
 3:05 PM [Heat 47] Amateur Adult Championship Smooth (WTFV)
 Theodore Sauyet & Meghan DeChello of New York
 4:52 PM [Heat 62] Amateur Senior II Championship Standard (WTVFQ)
 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan of WA
 4:52 PM [Heat 62] Amateur Youth Championship Standard (WTVFQ)
 Bryan Rudshteyn & Liza Tsidulko of New York
 Yanni Glukhovskiy & Julia Seleznyov of
 Leon Shvaitser & Alissa Guissine of Ontario
 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniazkova of
 5:18 PM [Heat 64] Amateur Adult Championship Standard (WTVFQ)
 Yanni Glukhovskiy & Julia Seleznyov of
 Leon Shvaitser & Alissa Guissine of Ontario
 Phil Beylison & Jenna Rubenchick of
 Nicolas Ballester & Simona Gentile
 Daniel Tikhomirov & Elizabeth Pozniazkova of
 3:59 PM [Heat 50] Amateur Under 8 Newcomer Latin (CR)
 Matthew Shulman & Zoe Felder of NY
 Lenny Sanderov & Emiliana Romanchenko of NY
 Aaron Lu & Neta Ribinik of NJ
 Leon Chernov & Mia Shtivelman of
 Misko Katuscakov & Natalie Hernandez
 3:59 PM [Heat 50] Amateur Pre-Teen Ia Newcomer Latin (CR)
 Joshua Agres & Evelina Bass of
 4:03 PM [Heat 51] Amateur Under 8 Newcomer Latin (SJ)
 Aaron Lu & Neta Ribinik of NJ
 Misko Katuscakov & Natalie Hernandez
 4:03 PM [Heat 51] Amateur Pre-Teen Ia Newcomer Latin (SJ)
 Joshua Agres & Evelina Bass of
 4:06 PM [Heat 52] Amateur Under 8 Pre-Bronze Latin (CR)
 Matthew Shulman & Zoe Felder of NY
 Lenny Sanderov & Emiliana Romanchenko of NY
 Aaron Lu & Neta Ribinik of NJ
 Leon Chernov & Mia Shtivelman of
 Aidan Migunenko & Deanna Mashurova
 Misko Katuscakov & Natalie Hernandez
 4:06 PM [Heat 52] Amateur Pre-Teen Ia Bronze Latin (CR)
 Noam Fainstein & Alisa Kruglyansky of NY
 4:09 PM [Heat 53] Amateur Pre-Teen Ia Pre-Bronze Latin (SJ)
 Joshua Agres & Evelina Bass of
 4:09 PM [Heat 53] Amateur Under 8 Pre-Bronze Latin (SJ)
 Aaron Lu & Neta Ribinik of NJ
 Aidan Migunenko & Deanna Mashurova
 Misko Katuscakov & Natalie Hernandez
 4:09 PM [Heat 53] Amateur Pre-Teen Ia Silver Intl. Jive (J)
 Daniel Serebrenik & Erika Berman of
 Daniel Reunov & Marielle Shvaitser of Ontario
 4:13 PM [Heat 54] Amateur Junior II Bronze Latin (SCRJ)
 Nikita Chekhovskoy & Margaret Medleva of Ontario
 4:13 PM [Heat 54] Amateur Pre-Teen II Silver Latin (SCR)
 Daniel Serebrenik & Erika Berman of
 Daniel Padhi & Rafaela Babenko
 4:13 PM [Heat 54] Amateur Pre-Teen Ia Pre-Bronze Latin (CR)
 Noam Fainstein & Alisa Kruglyansky of NY
 Joshua Agres & Evelina Bass of
 4:19 PM [Heat 55] Amateur Pre-Teen II Silver Intl. Jive (J)
 Daniel Serebrenik & Erika Berman of
 Daniel Padhi & Rafaela Babenko
 4:20 PM [Heat 56] Amateur Pre-Teen Ia Silver Intl. Paso Doble (P)
 Daniel Reunov & Marielle Shvaitser of Ontario
 4:20 PM [Heat 56] Amateur Junior I Gold Intl. Paso Doble (P)
 Lucas Skvirsky & Nare Safaryan of PA
 4:22 PM [Heat 57] Amateur Junior I Silver Latin (SCRJ)
 Daniel Padhi & Rafaela Babenko
 Samuil Gamorin & Marianne Ayzikovich of
 4:29 PM [Heat 58] Amateur Pre-Teen II Gold Latin (SCRJ)
 Daniel Serebrenik & Claudia Liu of
 Lucas Skvirsky & Nare Safaryan of PA
 Tom Yankelevich & Victoria Folmer of
 Matthew Liam Kotlyar & Chanelle Kim of NY
 4:35 PM [Heat 59] Amateur Junior I Gold Latin (SCRJ)
 Daniel Serebrenik & Claudia Liu of
 Lucas Skvirsky & Nare Safaryan of PA
 Samuil Gamorin & Marianne Ayzikovich of
 4:35 PM [Heat 59] Amateur Collegiate Silver Latin (SCRJ)
 Avi Shinnar & Aura Shoval of
 4:35 PM [Heat 59] Amateur Junior II Gold Latin (SCRJ)
 Jashua Rai & Briana Bobrov of
 4:42 PM [Heat 60] Amateur Pre-Teen Ia Silver Latin (SCR)
 Daniel Serebrenik & Erika Berman of
 Daniel Reunov & Marielle Shvaitser of Ontario
 4:47 PM [Heat 61] Amateur Pre-Teen II Gold Intl. Paso Doble (P)
 Lucas Skvirsky & Nare Safaryan of PA
 Tom Yankelevich & Victoria Folmer of
 Matthew Liam Kotlyar & Chanelle Kim of NY
 5:11 PM [Heat 63] Amateur Junior II Novice Latin (SCRJ)
 Arthur Manouilovitch & Anna Gladkov of
 5:11 PM [Heat 63] Amateur Youth Novice Latin (SCRJ)
 Gregory Roitbourd & Irene Kobiler of